Adatkezelés

Írta
Téma Hírek
Adatkezelés
Az adatkezelő megnevezése: Tóth Ildikó (a továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő levelezési címe:2336 Dunavarsány, Széchenyi u. 13.
Az adatkezelő e-mail címe: tildidekor@gmail.com
Az adatkezelő telefonszáma: 06-24-660-609.
Az adatkezelő adószáma: 75673110-1-13
Tóth Ildikó a Tildi dekor oldal kezelője a személyes adatokat kizárólag a tanfolyamokhoz kapcsolódóan, mely csak az email-címre, esetlegesen az e-mailnél megadott névre  korlátozódik (   életkor, lakcím, nem, illetve további személyes jellegű adat” általunk nem kerül rögzítésre, sem tárolásra) Az oldal üzemeltetője a megadott adatokból adatbázist nem épít, az adatokat kizárólag a tanfolyamra való jelentkezéshez kapcsolódóan használja, jogosulatlan harmadik félnek át soha, semmilyen célból nem adja.  A weboldalhoz tartozó Facebook oldalon is a fentiek irányadók.  Továbbá kijelenti, hogy a Facebook által összegyűjtött anonim statisztikák adatait nem tárolja, nem épít belőlük adatbázist, jogosulatlan harmadik félnek soha, semmilyen célból át nem adja.

Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során beérkező e-mailt, és annak tartalmát (így különösen a feladó nevét, címét, a dátumot, a csatolmányokat) az Adatkezelő a tanfolyam napjáig tárolja, majd törli.

Az Adatkezelő adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapján végzi. Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbá visszavonhatja hozzájárulását, kivéve meghatározott esetekben, amelyekben jogszabályi kötelezés alapján folytatódik az adatkezelés (ilyen esetekben az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az adatok további kezeléséről az érintett részére).
Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek felé továbbítják az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét.

IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)
  • 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Eker. tv.”);
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”).
Tóth Ildikó
További hírek